Zvláštní podmínky pro hostitele - KODEX chování hostitele Slovak Discovery

Tato zvláštní pravidla blíže určují zásady využívání služeb webové stránky www.slovakdiscovery.eu (dále jen "webová stránka") hostitelem. Přečtěte si také podmínky používání webové stránky, které najdete zde.

Majitelem a provozovatelem webové stránky je společnost CaravanTips, s. r. o., IČO: 46 864 458 se sídlem Hálkova 3, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapsaná v obch. reg.. Okresního soudu v Žilině, odd. Sro, vl.. č. 57615 / L (dále také "program Slovak Discovery" nebo "nás" nebo "my").

Registrací v programu Slovak Discovery na webové stránce jako hostitel potvrzujete, že jste se seznámili s těmito pravidly, tak podmínkami používání webové stránky, souhlasíte s nimi a zavazujete se je dodržovat. Vyhrazujeme si právo kdykoliv tato pravidla doplnit nebo změnit, přičemž aktuální znění vždy zveřejníme na webové stránce.

Hostům se rozumí osoba, která zaplatila příslušný poplatek, čímž se stala členem programu Slovak Discovery, a může využívat výhody členství, především bezplatné parkování svého obytného vozu u hostitele a slevy, které hostitel poskytuje.

Hostitelem se rozumí osoba, která se zaregistrovala na webové stránce jako hostitel, tj. osoba, která poskytne bezplatně místa na parkování pro obytná vozidla na svém pozemku.

Registrace v programu Slovak Discovery

Hostitel vyplněním registračního formuláře získává možnost přidávat na webovou stránku své objekty nebo prezentovat své služby.

Registrace hostitele v programu Slovak Discovery je bezplatná a je na dobu neurčitou.

Hostitel souhlasí, aby informace, které vyplnil v registračním formuláři pro hostitele v programu Slovak Discovery, byly zveřejněny, a byly tak k dispozici široké veřejnosti majitelů obytných vozidel.

Registraci můžete zrušit písemnou žádostí o ukončení registrace doručenou nám poštou nejpozději 15. listopadu toho - kterého roku. Zrušení registrace je účinné dnem 1.1. následujícího kalendářního roku.

Vaši registraci můžeme zrušit i my z jakéhokoliv důvodu, i bez jeho uvedení, a to písemným nebo e-mailovým oznámením vám doručeným nejpozději 15. listopadu toho - kterého roku. Zrušení registrace je účinné dnem 1.1. následujícího kalendářního roku.

Za údaje, které uvedete v registračním formuláři, jakož i za všechny ostatní informace, které zveřejníte na webové stránce, odpovídate výlučně vy. Je výsostnou záležitostí vás jako hostitele a hosta, na jakých podmínkách se dohodnete. Program Slovak Discovery neodpovídá za žádné škody, které mohou vzniknout z jakýchkoli smluvních ujednání mezi vámi a hostům, ani z porušení smluvních či zákonných povinností vámi nebo hostům.

Závazky hostitele – KODEX chování

V zájmu oboustranné spokojenosti s využíváním výhod programu Slovak Discovery - jak vás, tak i hosty - vás prosíme, abyste dodržovali zejména následující pravidla:
Souhlasíte s příchodem hostů a jejich pobytem zdarma na svém pozemku v počtu uvedeném v registračním formuláři a na vámi určených vhodných parkovacích místech pro obytná vozidla po dobu minimálně 24 hodin.
Poskytnutí žádných dalších služeb (jako např.. voda, toalety, elektrická přípojka, likvidace odpadních vod, toaletních vod chemického WC, likvidace pevného odpadu) není pro vás povinné. Tyto služby můžete po vzájemné dohodě s hostem poskytnout, a to i za přiměřenou dohodnutou odměnu.
Zavazujete se neukládat hostu žádnou povinnost nákupu výrobků, produktů ani služeb, které nabízíte.

V Žiline, dne 17.11.2012