Všeobecné podmínky používání Slovak Discovery

Úvod

Vítejte na portálu www.slovakdiscovery.eu (dále jen "webová stránka"). Návštěvou webové stránky potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s dodržováním těchto podmínek používání webové stránky, kterých nedílnou součástí jsou pravidla ochrany soukromí. Tyto podmínky používání upravují náš vzájemný vztah při používání této webové stránky.

Používání webové stránky v rozporu s těmito podmínkami zakládá vaši odpovědnost za toto jednání a máme právo domáhat se nápravy včetně náhrady škody ve smyslu příslušných právních předpisů.

Majitelem a provozovatelem webové stránky je společnost CaravanTips, s. r. o., IČO: 46 864 458 se sídlem Hálkova 3, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapsaná v obch. reg.. Okresního soudu v Žilině, odd. Sro, vl.. č. 57615 / L (dále také "program Slovak Discovery" nebo "nás" nebo "my").

Vyhrazujeme si právo kdykoliv tyto podmínky doplnit nebo změnit, přičemž aktuální znění vždy zveřejníme na webové stránce.

Zvláštní pravidla používání webové stránky jsou upraveny pro hosta a hostitele ve zvláštních podmínkách používání webové stránky.

Používání této webové stránky a všechny případné nároky a spory vyplývající z jejího použití se řídí právním řádem Slovenské republiky.

Co nabízí program Slovak Discovery?

Prostřednictvím webové stránky zpřístupňujeme databázi obsahující adresář a informace o možnostech bezplatného parkování pro majitele obytných vozů s popisem a službami, které mohou využívat. Databáze je průběžně aktualizována.

Autorská práva

Všechna práva jsou vyhrazena. Autorská práva k webové stránce, k jejímu obsahu, ke způsobu vizuálního zobrazení, k informacím a materiálům na ní uvedených a jejich logickému, grafickému způsobu uspořádání, jsou našim vlastnictvím.

Komplexní obsah webové stránky včetně textu, web designu, grafického rozmístění a struktury stránek (layout), technických náčrtů, vyobrazení a uspořádání souborů, obsahu a struktury servisních e-mailů, které jsou vám zasílány našim systémem, jsou chráněny autorským právem.

Obsah webové stránky a jakoukoliv její část není možné uchovávat, modifikovat, kopírovat, rozmnožovat nebo šířit bez našeho předchozího výslovného a písemného souhlasu. Loga, názvy či symboly použité na webové stránce mohou být registrovány příslušnými subjekty. Jakákoliv část webové stránky nebo část obsahu webové stránky (včetně zdrojového kódu použitého v prezentační vrstvě stránek, tj. zdrojový kód stránek ve formátu HTML), nesmí být zkopírována elektronickým, mechanickým a ani žádným jiným způsobem za účelem průchodu takové části stránek nebo obsahu stránek veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele příslušných autorských práv.

Odkazy na jiné webové stránky

Abyste se pohodlně a rychle dostali k dalším užitečným informacím, obsahuje webová stránka i odkazy na jiné webové stránky.

Jiné webové stránky nemusí být námi vlastněné nebo provozované, a proto neodpovídáme za jejich obsah a jejich používání. Uvedení odkazů na tyto stránky neznamená, že je schvalujeme.

Doporučujeme vám, abyste se před použitím takových stránek seznámili s pravidly jejich užívání včetně ochrany svých údajů a soukromí. Je na vašem rozhodnutí a na vaší zodpovědnosti, abyste provedli potřebné antivirové a podobná opatření.

Odpovědnost

Naší snahou je, aby webová stránka fungovala nepřetržitě a bezproblémově. Pokud však dojde k dočasné nedostupnosti webové stránky z technických důvodů, neneseme žádnou odpovědnost za případné škody nebo jiné újmy z tohoto důvodu vzniklé vám nebo třetím osobám.

Veškeré informace a obsah na webové stránce poskytujeme při nejlepším vědomí a svědomí. Snažíme se udržovat informace aktuální, pravdivé a korektní, žádným způsobem však neodpovídáme za správnost, úplnost, přesnost, aktuálnost, spolehlivost, vhodnost či dostupnost informací, produktů, služeb nebo grafických zobrazení a fotografií uvedených na webové stránce pro jakýkoli účel. Jakékoliv spoléhání na informace uvedené na webové stránce a jejich využívání je proto výhradně na vaše vlastní nebezpečí.

Neodpovídáme za žádné hmotné či nehmotné škody vzniklé v souvislosti s jakýmkoli používáním či zneužíváním informací uvedených na webové stránce nebo v důsledku absence jakýchkoli informací na webové stránce. Neneseme odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody způsobené jakýmkoli použitím informací webové stránky nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a jiné újmy.

Upozorňujeme vás, že informace na webové stránce mohou být zčásti přebírány od třetích stran, a proto mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo změnit webovou stránku a její obsah bez předchozího upozornění. Také jsme oprávněni kdykoliv webovou stránku zrušit.

Pravidla ochrany soukromí

Chceme zajistit, aby při používání naší webové stránky bylo vaše soukromí v co nejvyšší možné míře chráněno. Na správné zajištění účelu webové stránky a ve snaze neustále zkvalitňovat fungování webové stránky je však nutné, abychom určité informace vyžadovaly, uchovávaly, používali event. poskytli třetím osobám. Jde zejména o informace o vás, o vašich objednávkách, registracích a přístupech na webovou stránku včetně vašeho pohybu po ní. Vyhrazujeme si právo monitorovat přístupy na webovou stránku.

Webtracking

Webtracking poskytuje informace o chování uživatelů na webové stránce, čímž nám umožňuje efektivní kontrolu úspěšnosti online aktivit. Vyhodnocení se provádí výlučně anonymně, a tedy vás není možné na základě něho vyhledat.

Využíváme Google Analytics, což je nástroj pro analýzu internetu od společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics využívá i cookies, které se umístí na vašem počítači a které umožní analýzu používání webové stránky. Informace vygenerované pomocí cookie, týkající se používání webové stránky (včetně IP adresy), se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google použije tyto informace k vyhodnocení užívání webové stránky, na vyhotovování záznamů aktivit pro poskytovatele služeb internetových stránek a poskytování dalších služeb spojených s používáním internetových stránek a internetu. Google poskytne v případě potřeby tyto informace třetím subjektům, pokud to je předepsáno zákonem nebo pokud tyto dotčené informace zpracovávají na základě požadavku Google. Google v žádném případě nespáruje vaši IP adresu s jinými daty, které má uloženy. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením internetového prohlížeče, v takovém případě však lze nebudete moci využívat všechny funkce webové stránky v plné míře. Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na adrese http://www.google.com/privacypolicy.html.

Návštěvou webové stránky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním svých údajů, které Google zaznamenal způsobem a k účelu uvedenému v těchto pravidlech ochrany soukromí.

Cookies

Webová stránka využívá tzv.. cookies (malé textové soubory, které se umístí na vašem počítači, kde je můžete znovu vyvolat). Cookies slouží k tomu, aby se individualizoval váš přístup na webovou stránku, a abyste se mohli přihlásit na využívání služeb webové stránky.

Můžete si svůj internetový prohlížeč nastavit tak, že zamítne některé nebo všechny cookies, avšak možná nebudete moci využívat kompletní funkčnost a všechny nabídky webové stránky. Pro další informace navštivte www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

Webová stránka může obsahovat tzv.. webbeacons (malé neviditelné grafy, které pomáhají zjišťovat interakce s webovou stránkou, stanovit cookies nebo zjistit počet návštěvníků na webové stránce). Webbeacons nebo speciální zakódovány linky mohou být zapracovány do našich letáků a marketingových mailů, za účelem zjištění, zda tyto zprávy byly přečteny a zda bylo kliknuto na linky, které tyto zprávy obsahují.

Návštěvou webové stránky prohlašujete, že souhlasíte s používáním cookies a webbeacons.

Osobní údaje

Při ochraně vašich osobních údajů se spravujeme zákonem č. 4282002 Z. z. a vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme, abychom
mohli řádně a včas poskytovat služby prezentované na webové stránce,
pochopili vaše potřeby a tak vám vždy poskytovaly co nejlepší služby,
správně reagovali na vaše případné dotazy či požadavky,
řádně a efektivně vedly naši interní evidenci.

Ve smyslu výše uvedeného shromažďujeme následující osobní údaje: vaše jméno, příjmení, poštovní adresu, stát, e-mailovou adresu příp. telefonní číslo.

Na váš e-mail budeme příležitostně zasílat reklamní informace o nových službách, speciálních nabídkách nebo jiných skutečnostech, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat nebo by mohly zkvalitnit poskytování našich služeb. Kdykoli máte právo odmítnout resp. zastavit posílání takových e-mailů, a to žádostí na info@slovakdiscovery.eu.

Vaše osobní údaje nebudeme poskytovat třetím osobám, kromě případů stanovených právními předpisy.

Návštěvou této webové stránky nám poskytujete svůj souhlas na získávání, shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů podle ustanovení těchto pravidel.

Finanční údaje

Všechny finanční transakce v souvislosti s využíváním webové stránky jsou zpracovány prostřednictvím systému PayPal, který sám zodpovídá za ochranu vámi poskytnutých údajů. Zásady jejich ochrany si můžete prohlédnout na stránce www.paypal.com.

Se systémem PayPal sdílíme vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro účely zpracování plateb při využívání webové stránky, a vyřizování stížností příp. otázek týkajících se těchto plateb.

Přístup k vašim osobním údajum

Máte právo požádat nás informaci, kterými osobními údaji o vás disponujeme. Pokud byste chtěli kopii některého nebo všech vašich osobních údajů, napište nám na info@slovakdiscovery.eu. Z důvodu ochrany osobních údajů uživatelů webové stránky však budete muset prokázat vaši totožnost (např. předložením pasu nebo řidičského oprávnění, a kopie účtu za elektřinu s aktuální adresou). Tato služba může být zpoplatněna.

Máte právo nás kdykoliv požádat o vymazání vašich osobních údajů, a to žádostí adresovanou na info@slovakdiscovery.eu.

V Žiline, dne 17.11.2012